Изпълнителна агенция по горите | Обява за работа

Дата на валидност: 12.07.2017

Длъжност: ИАГ обявява конкурс за длъжността „Директор на Лесозащитна станция – гр. София”
Звено: Изпълнителна агенция по горите

Задължителни изисквания:

а) Кандидатът трябва да има завършено висше образование, съответстващо на предмета на дейност на специализираното териториално звено с образователно – квалификационна степен „магистър”; 

б)Кандидатът да има минимум 7 /седем/ години трудов стаж по специалността, придобит след завършване на висшето образование;

Материали